Mediace

Mediace je mimosoudní způsob řešení sporů

Mediace spočívá ve vzájemném vyjednávání stran konfliktu za účasti třetí nezávislé osoby – odborně vyškoleného mediátora. Úkolem mediátora je podporovat a vést komunikaci mezi stranami a pomoci jim tak dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu. Cílem mediace je totiž nalézt takové řešení konfliktu, na kterém se obě strany shodnou a dohodnou.

Výhodou mediace je zejména její rychlost a efektivita řešení. Zatímco soudní spory se táhnou roky, mediace trvá výrazně kratší dobu (často je záležitost vyřešena v rámci dnů či týdnů). Mediátor se totiž může stranám sporu věnovat daleko intenzivněji než soudce a setkání probíhají na základě jejich vůle stran a jejich možností.

Výsledná mediační dohoda je pak smírným vyřešením konfliktu. Jedná se o písemnou dohodu stran konfliktu uzavřenou v rámci mediace, upravující jejich práva a povinnosti. Za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu, nikoli zapsaný mediátor.

Další a hlavní výhodou mediace je, že výsledné řešení konfliktu je přijatelné pro obě strany konfliktu – obě strany s ním musí souhlasit. Stranám není vnucen výsledek, s nímž se neztotožňují, jak je tomu u autoritativních způsobů řešení sporu (např. v soudním řízení). Mediace je zároveň postavena tak, aby to byly právě strany, kdo ve spolupráci s mediátorem vhodné řešení naleznou. Mají tak větší vůli dané řešení a sjednanou dohodu do budoucna respektovat.

Výhodou mediace je také její ekonomická stránka. Je to dáno jednak její neformálností, jednak rychlostí, a také tím, že u mediace se neplatí soudní poplatek, ale pouze odměna mediátorovi.

Základními principy mediace jsou princip mlčenlivosti, nestrannosti, a princip dobrovolnosti. 

Mediátor, stejně tak smluvní strany (včetně svých právních zástupců či případného doprovodu), zachovají důvěrnost celého procesu mediace, stejně tak každého dokumentu, který může být vypracován během mediačního procesu nebo jako výstup procesu mediace. Mediátor nesmí být předvolán jako svědek v soudním či jakémkoliv jiném řízení. Strany mediačního procesu zaručují mediátorovi zachovat mlčenlivost ve všech záležitostech týkajících se mediačního procesu.

Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, a to i po vyškrtnutí ze seznamu mediátorů. Povinnosti mlčenlivosti mohou mediátora zprostit pouze všechny strany konfliktu.

Mediátor je nestranným prostředníkem, nenavrhuje řešení ani stranami navržená řešení neposuzuje. Mediátor rovněž neposkytuje právní poradenství. Případný vyjádřený názor mediátora má stranám sloužit pouze pro orientaci.

Mediace je dobrovolná, strany se jí tedy účastní se svým souhlasem a mohou ji kdykoliv ukončit, a to i bez udání důvodu. 

Mediace je zahájena uzavřením Smlouvy o provedení mediace. Zahájení mediace vedené zapsaným mediátorem zastavuje běh promlčecí doby. 

Mediační proces jako takový je pak zahájen prvním společným jednání stran před mediátorem.

Mediace je praktikována v souhrnných časových blocích – jedno jednání s časovým rozsahem 4 hod. Dle dohody s mediátorem je možné stanovit dle potřeby i kratší blok, nedoporučuje se však v rozsahu menším než 3 hod.

V případě požadavku omezeného časového rámce mediačního procesu je možno před zahájením mediace stanovit ve Smlouvě o provedení mediace časové rozhraní (např. „strany se dohodly, že mediační řízení bude probíhat od 1.4. do 30.4.“). Počet stanovených mediačních sezení v tomto období již záleží na vůli účastníků mediace samotných.

Během mediačního procesu je možné vést i tzv. oddělená jednání. To znamená, že mediátor jedná po stejný časový úsek samostatně s každou ze stran konfliktu. Oddělená jednání se mohou konat v případech, kdy to mediátor uzná za vhodné. Zároveň každá ze stran může o takové oddělené jednání v průběhu mediace požádat. 

Mediace odměna 2 000 Kč + 21 % DPH. Jsem plátcem DPH.

AK VD s.r.o.
advokátní kancelář

Kontakt

Pražská 89

280 02 Kolín

info@ak-vd.cz

770 114 412, 778 784 412, 778 777 435

IČ: 14023695

© Copyright 2019 Veronika Plicková Dvořáková
Webdesign: Jan Weyrostek www.janwey.com